Conference 2012.

5th INTERNATIONAL CONFERENCE OF INDUSTRIAL HERITAGE

Main topic:

RIJEKA AND THE INDUSTRIAL BUILDING HERITAGE

Architecture and Civil Engineering Heritage

Rijeka Croatia, 25th – 26th April 2012

Organizers: Pro Torpedo, Faculty of Civil Engineering in Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka

In cooperation with: University of Rijeka, The City of Rijeka, Ministry of Culture of Repuplic of Croatia, Primorsko Goranska County

Kazalo / TABLE OF CONTENTS

Riječ predsjednice Pro Torpeda ……………………………………………………………….  13

Riječ urednika ………………………………………………………………………………………   15

Zaključak V. međunarodne konferencije o industrijskoj baštini …………………….  17

Tema / Topic: Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe / Rijeka and Industrial
Building Heritage; Podtema / Subtopic: Teorija / Theory ……………………  21

Axel Föhl
Endless Possibilities – The World Wide Reuse of Industrial Buildings as a Cultural
and Economical Asset – Forty Years of Industrial Archaeology / Beskonačne mogućnosti – širom svijeta raširena prenamjena industrijskih građevina kao
kulturnog i ekonomskog dobra – četrdeset godina industrijske arheologije ………  23

Stanislav Jože Južnič
Franc Anton Steinberg (1684 – 1765) the Investigator of Forests, Roads and Sea
in Rijeka / Franc Anton Steinberg (1684.–1765.), istraživač šuma, putova i mora
u Rijeci …………………………………………………………………………………………………  39

Tamara Rogić
Give Rijeka a Second Chance: Industrial Buildings as a Catalyst of Urban
Transformation / Dajte Rijeci drugu priliku: Industrijske zgrade kao katalizatori
urbanih promjena …………………………………………………………………………………..  55

Beáta Molnárová
The Classification of Values of Industrial Heritage in Slovakia /
Klasifikacija vrijednosti industrijskog naslijeđa u Slovačkoj ………………………….  73

Michal Ganobjak
Materials and Technologies in the Conservation of Industrial Heritage /
Materijali i tehnologije u konzervaciji industrijskog naslijeđa ………………………..  87

Veronika Kvardová
Decoration of Industrial Buildings / Dekoracija industrijskih građevina ………….  95

Emilija Kastelić
Industrial and Cultural Heritage of Rijeka Related to the Integrated Architect Concept / Industrijsko-kulturna baština Rijeke u vezi s konceptom integriranog arhitekta …………………………….  113

Ljiljana Šepić, Zrinka Barišić Marenić, Andrej Uchytil
Situacija na području zaštite i revitalizacije industrijske baštine u Hrvatskoj
od 2000. godine. Promišljanje afirmacije Rijeke kao hrvatskog Ironbridgea /
Situation in the Field of Protection and Revitalization of Industrial Heritage in
Croatia since 2000. Study of Rijeka’s Recognition as Croatian Ironbridge …….  115

Tema / Topic: Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe / Rijeka and Industrial
Building Heritage; Podtema / Subtopic: Građevinarstvo / Civil Engineering            133

Sergije Babić , Aleksandra Deluka-TibljašSanja ŠurdonjaLorella Mekić,
Srđan Škunca
Rijeka – razvoj prometne infrastrukture do 20. stoljeća / City of Rijeka –
Development of Traffic Infrastructure before the 20th Century ……………………  135

Eva Kráľová
Historic Postal Road Via Magna and its Facilities / Povijesna poštanska cesta
Via Magna i njezini sadržaji …………………………………………………………………..  137

Emir Trožić , Edin Smajić
Hidrotehničko graditeljsko naslijeđe Unsko-sanskog kantona / Hydrotechnical
Building Heritage of the Una-Sana Canton ……………………………………………….  147

Elvis Žic , Nana PalinićLarsen ČebuharIvan Kajapi
Brana i akumulacija Valići na vodotoku Rječine / Dam and Valići Water Storage
Facility on the Rječina Watercourse …………………………………………………………  165

Danko Holjević
Mogućnosti revitalizacije donjeg toka Rječine u kontekstu novih urbanističkih promišljanja grada Rijeke / Possibilities of Revitalization Lower Rječina in the
Context of Urban Planning Solutions of the City of Rijeka …………………………  183

Tomáš Hanáček , Peter Kardoš
The Bridge as a Part of the River Square Concept / Most kao dio koncepta
riječnog trga …………………………………………………………………………………………  185

Ivana Štimac Grandić , Lucija Kuželički
Mostovi preko Rječine na lokaciji današnjega Titova trga – povijesni pregled /
Bridges Across Rječina at the Location of Today’s Tito Square – a Historical
Overview …………………………………………………………………………………………….  187

Diana Car-Pušić , Ivona Gudac
Utjecaj industrijalizacije na razvoj nauke o organizaciji / Influence of
Industrialization on the Development of Organization Science …………………….  203

Tema / Topic: Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe / Rijeka and Industrial
Building Heritage; Podtema / Subtopic : Industrijska baština gradova / Industrial Heritage of Cities         215

Vlatko Čakširan
Industrijska baština grada Siska / Industrial Heritage of the City of Sisak ………  217

Edin Smajić , Emir Trožić
Industrijsko graditeljsko naslijeđe Sarajeva / Industrial Architectural Heritage
of Sarajevo ………………………………………………………………………………………….  235

Maja Bilušić
Krajolik utvrda otoka Visa / Fortification Landscape on the Island of Vis ……..  251

Sonja Ifko
Building of the Südbahn Railways Workshops in Maribor and Its Impact on the
City’s Urbanisation / Zgrade radionica Südbahn željeznica u Mariboru i njihov
utjecaj na urbanistički razvoj grada ………………………………………………………….  265

Mirta Čok
Bolnice u Trstu između 19. i 20. stoljeća / Hospitals in Trieste between 19th and
20th Century …………………………………………………………………………………………  279

 

Iva Mrak
Analiza mogućnosti korištenja lučkog skladišta XIV (DANAS 17) U RIJEČKOJ LUCI
UPOTREBOM VIŠEKRITERIJSKOG MODELA PROCJENE BAŠTINE / ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES
FOR THE USE OF THE PORT WAREHOUSE 14 (TODAY 17) IN THE HARBOUR OF RIJEKA THROUGH
A MULTI-CRITERIA HERITAGE ASSESSMENT MODEL ………………………………………………  283

 

Josipa Bilić
Prva dalmatinska tvornica cementa i njeni dekorativni proizvodi / First Cement Factory in Dalmatia and Its Decorative Products ………………………………………………………………………………  301

Martina Bilanović , Miranda PrlendaMerica PletikosićKajo Ferić,
Alen Harapin
Proizvodnja cementa na području Splita i zaštita okoliša / Cement Production
in the Split Area and the Protection of the Environment ……………………………..  311

Tema / Topic: Pomorstvo i proizvodnja torpeda / Seafaring and Torpedo Production              313

Miljenko Smokvina
Ispitivanje torpeda i evolucija riječke torpedne lansirne stanice / Testing of  Torpedoes and the Evolution of Rijeka’s Torpedo Launch Pad Station …………  315

Denis Cahill
A Torpedo and Torpedo Warfare Database / Torpedo i baza podataka torpednoga ratovanja           337

Denis Cahill
Patrick Cunningham and his “Rocket Torpedo” / Patrick Cunningham i njegov „raketni torpedo”    339

Ivan Marović , Dražen Bošković
Neglected Marine Structures – The Miami Marine Stadium vs. the Rijeka Torpedo Launch Pad Station / Zapostavljene pomorske građevine – Pomorski stadion u  Miamiju u usporedbi s riječkom lansirnom stanicom za torpeda …………………..  347

Ivo Mileusnić
Predmeti tvornice Torpedo u Pomorskom i povijesnome muzeju Hrvatskog  primorja Rijeka / The objects of Torpedo Factory in the Maritime and History  Museum of Croatian Littoral Rijeka …………………………………………………………  361

Nikša Fafandjel, Marko Hadjina, Tin Matulja, Josip Andrić
Metodologija za izradu izvedbene dokumentacije replike rapske lađe u funkciji
očuvanja brodograđevne baštine / Manufacturing Design Methodology for
Replica of „rapska lađa” towards Preserving Shipbuilding Heritage ……………..  363

Jakov Karmelić, Ivana Golob, Miljenko Smokvina
Bijeli blijesak 10 sekundi (Riječki svjetionik na Mlaki) / Ten Seconds’ White
Flash (Rijeka’s Lighthouse at Mlaka) ……………………………………………………….  373

Josip Vretenar
Austrougarsko mornaričko zrakoplovstvo / Austro-Hungarian Maritime  Airforce ………………………………………………………………………………………………  385

Tema / Topic: Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe / Rijeka and Industrial
Building Heritage; Podtema / Subtopic: Radnička naselja, mikrourbanizam /
Workers’ Settlements, Micro-urbanism …………………………………………………  399

Maja Pličanić , Elša Turkušić
Radničko naselje moderne s „kućom za neoženjene radnike” u Varešu – prilog istraživanju arhitekture Juraja Neidhardta / Modernist Workers’ Settlement in
Vareš with a “Singles’ House” – a Contribution to Research into Juraj Neidhardt’s Architecture      401

Jasenka Kranjčević , Nikša Božić
Lički Osik – posljednji planirani industrijski grad u Hrvatskoj? / Lički Osik –
the Last Planned Industrial Town in Croatia? …………………………………………….  417

Ines Ambruš
Company town Bat’a u Borovu / Company Town Bat’a in Borovo ………………  435

Mirela Strahinić
Pustara Zlatna Greda / Heathland Zlatna Greda …………………………………………  453

Srđan Škunca
Planiranje i izgradnja radničkih naselja u Rijeci u svjetlu društveno-političkih
promjena u razdoblju 1940.–1945. / Planning and Construction of Workers’
Settlements in Rijeka in the Light of Social and Political Changes in the Period
1940 – 1945 ………………………………………………………………………………………..  467

Jasna Rotim Malvić
Radnička naselja u Rijeci – socijalna politika izvan ideološki definiranog
prostora i vremena / Workers’ Settlements in Rijeka – Social Policies Outside of Ideologically Defined Space and Time …………………………………………………………………………………………………..  485

Theodor de Canziani
Prenamjena riječke industrijske arhitekture – Tvornica kožah G. Ružić / Reuse
of Rijeka’s Industrial Architecture – G. Ružić Leather Factory …………………….  491

Julija Lozzi-Barković , Ivana HrebakTina Fabijančić
Tvornica UKOD u Sušaku / UKOD Rigid Wood Factory at Sušak ……………….  505

Tema / Topic: Rijeka i industrijsko graditeljsko naslijeđe / Rijeka and Industrial
Building Heritage; Podtema / Subtopic: Biografije graditelja i arhitekata,
Rafinerija / Biographies of Constructors and Architects, Refinery …………..  517

Rhea Silvija Ivanuš
Milan Pavić – fotografski majstor industrijskih i graditeljskih motiva sredine
20. stoljeća / Milan Pavić – Master of Photography of Industrial and Construction
Motifs from the Mid-twentieth Century ……………………………………………………  519

Igor Čulig
Inženjer Nikola Marić: tehnička poslovnica za stambeno, javno i industrijsko /
Engineer Nikola Marić: Technical Manual for Residential, Public, and Industrial Structures             531

Zrinka Paladino
Arhitektura energetskih postrojenja Lavoslava Horvata / Architecture of Lavoslav
Horvat’s Power Plants ……………………………………………………………………………  545

Branko Metzger-Šober
Graditeljske specifičnosti arhitektonskog opusa Emilija Ambrosinija od 1903.
do 1912. godine / Special Constructive Characteristics in the Architectural
Oeuvre of Emilio Ambrosini in the Period 1903 – 1912 ……………………………..  561

Ewa Kawamura
The Hotel Industry and Its Preferred Architectural Style in Rijeka, Opatija and
Lovran between the 19th and 20th Centuries / Hotelska industrija i njezini najdraži arhitektonski stilovi u Rijeci, Opatiji i Lovranu na razmeđu 19. i 20. stoljeća …………………………………………  579

Toni Šaina
Teatrino – zgrada društvenog doma u bivšem tvorničkom kompleksu Rikard
Benčić / 
Teatrino – Cultural Centre Building in the Former Rikard Benčić Factory Complex            581

Velid Đekić
Nereo Bacci i ostali riječki moderni arhitekti na Mlaki / Rijeka’s Nereo Bacci and
Other Modern Architects at Mlaka …………………………………………………………..  591

Sonja Jurković
Pristup problemima i potencijalima prostora rafinerije Mlaka / An Approach to
the Problems and Potentials of the Area of Refinery in Mlaka …………………….  611

TEMA / TOPIC: RIJEKA I INDUSTRIJSKO GRADITELJSKO NASLIJEĐE/ RIJEKA AND INDUSTRIAL
BUILDING HERITAGE; PODTEMA / SUBTOPIC: OBNOVA INDUSTRIJSKE BAŠTINE – REALIZACIJE I PROJEKTI / RENOVATION OF INDUSTRIAL HERITAGE – REALIZATIONS AND
PROJECTS ………………………………………………………………………………………………  623

Eleni Boumpari
The Greek Paradigm of Industrial Wastelands and their Transformation /
Grčki obrazac napuštenih industrijskih područja i njihove preobrazbe ………….  625

Antonella Caroli
Port Constructions and Special Buildings in the Trieste Lagerhäuser /
Tršćanske lučke strukture i posebne građevine Lagerhäuser (skladišta) ………..  635

Vladimir Hain
Nitra 4D Park – Revitalization of the Old Barracks Dating Back to the
Austro-Hungarian Empire / 4D park Nitra – revitalizacija vojarni iz doba
Austro-Ugarske …………………………………………………………………………………….  637

Marko Franković
Primjer rekonstrukcije drvenog mehanizma, vodenog mlina u općini Skrad,
Gorski kotar / Example of Reconstruction of a Wooden Water Mill Mechanism
in the Municipality of Skrad, Gorski kotar ………………………………………………..  651

Sanja Lončar-Vicković, Damir Markulak, Zlata Dolaček Alduk , Mario Galić
Od munjare do plinare, od plinare do tehničkog muzeja / From Electrical Plant
to Gas Plant, from Gas Plant to Technical Museum ……………………………………  653

Sanja Lončar-Vicković , Dina StoberIvan Valentić
Što čekamo? Vlak? / What are we Waiting for? A Train? ……………………………  667

Katarína Šimončičová
Development and Possible Conversions of Power Plants in Bratislava /
Razvoj i moguća prenamjena termoelektrana u Bratislavi ……………………………  669

Bernard Franković , Lana Škopac
Termoelektrana Vlaška / Electric Power Plant Vlaška …………………………………  681

TEMA / TOPIC: RIJEKA I INDUSTRIJSKO GRADITELJSKO NASLIJEĐE / RIJEKA AND
INDUSTRIAL BUILDING HERITAGE; PODTEMA / SUBTOPIC: EDUKACIJA, SINTEZA / EDUCATION, SYNTHESIS          697

Sanja Lončar-Vicković , Dina Stober
Industrijska baština Osijeka – sa studentima u projekt / Osijek’s Industrial
Heritage – Launching a Project with Students ……………………………………………  699

Snješka Knežević
Otvorena pitanja o reurbanizaciji bivše tvornice Janko Gredelj i rehabilitaciji
industrijske baštine / Open Questions on the Re-urbanization of the Former
Janko Gredelj
 Factory and Revitalization of Industrial Heritage …………………..  713

Alan Braun , Tomislav Vidović
Obnova Francuskog paviljona u Zagrebu s aspekta njegovih tehničko-tehnoloških vrijednosti / Renovation of the French Pavilion in Zagreb from the Point of Its
Technical and Technological Assets ………………………………………………………..  733

Olga Magaš
Vodovodna ulica dvadeset godina poslije / Vodovodna Street after 20 Years ..  751

Nikolina Radić-Štivić
Krpanje grada – međunarodni urbanističko-arhitektonski projekt / Patching up
the City – International Urban Planning and Architectural Project ………………..  753

Marko Bilušić
Etički odnos prema zaštiti industrijske baštine na primjerima Zagreba i okolice /
Ethic Relations to Protection of Industrial Heritage on the Examples from Zagreb
and Its Surroundings ……………………………………………………………………………..  755

Poster sekcija / Poster Section ………………………………………………….  769

Elvis Žic , Martina VivodaČedomir Benac
Uzroci i posljedice regulacije toka Rječine / Causes and Effects of the Regulation
of Rječina Watercourse …………………………………………………………………………  771

Daina Glavočić
Radnička naselja u Rijeci od kraja 19. stoljeća do Prvoga svjetskog rata / Workers’ Settlements in Rijeka from the End of the 19th Century until the First World War ……………………………………..  797

Martina Jakovčić
Od industrijsko-vojne četvrti do novih gradskih funkcija – urbanogeografska
analiza funkcionalne prenamjene industrijske i vojne baštine na području
gradske četvrti Črnomerec u Zagrebu / From an Industrial and Military Block
to New City Functions – Urban and Geographic Analyses of Functional Reuse
of the Industrial and Military Heritage in Zagreb’s Črnomerec District ………….  813

 

MAJA PLIČANIĆ , NASIHA POZDER
PREPOZNAVANJE AUTENTIČNOSTI „UGLJENOGA GRADA” U BI H KAO POTENCIJALNOG
INDUSTRIJSKOG NASLIJEĐA U KONTEKSTU NJEGOVE REGENERACIJE – STUDIJA SLUČAJA: GRAD
VAREŠ / AUTHENTICITY RECOGNITION OF “COAL CITY” IN BIH AS A POTENTIAL INDUSTRIAL
HERITAGE IN THE CONTEXT OF ITS REGENERATION – CASE STUDY: CITY VAREŠ ……………  831

 

Anamarija Lukšić
Podzemni grad XXI – Labin / Underground City XXI – Labin …………………….  845

Marina Smokvina , Mojca Smode Cvitanović , Melita Čavlović
Primjena paradigme o „tri urbanizma” na planiranje napuštenih industrijskih
prostora u gradskom tkivu / Applying the Paradigm of “Three Urbanisms” on
the Planning of Abandoned Industrial Complexes within the City Structure …..  847

Ivana Golob , Kristina Pandža
Sušačka Gradska ledana / Sušak City Iceworks …………………………………………  849

Ema Aničić
Riječka parna tvornica konjaka i žestokih pića / Rijeka Steam Cognac and Hard
Liquor Factory ……………………………………………………………………………………..  861

Ivana Lučić
Mogućnosti revitalizacije riječkoga lučkog prostora i primjeri iz bostonske prakse / Possibilities of Revitalization of Rijeka’s Port Area and Examples from Bostonian
Practice ……………………………………………………………………………………………….  867

Vedrana Spadoni Štefanić
Riječki zidni grafiti o industrijskoj baštini / Rijeka’s Wall Graffiti on Industrial
Heritage ………………………………………………………………………………………………  881

Vladimir Tonić
Utvrde oko grada Rijeke izgrađene u doba Rapalske granice / Fortifications
Around Town of Rijeka Built During the Times of the “Rapallo Border” ………  883

 

NANA PALINIĆ , IGOR GOLČIĆIVA MRAK
REVITALIZACIJA ZONE KOLODVOR – ŽABICA U RIJECI I ADAPTACIJA ŽELJEZNIČKIH SKLADIŠTA
ZA JAVNU NAMJENU U OKVIRU NASTAVNOG PROGRAMA DIPLOMSKOG STUDIJA URBANOG
INŽENJERSTVA NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U RIJECI / REVITALIZATION OF
THE ZONE RAILWAY STATION – ŽABICA IN RIJEKA AND THE REUSE OF RAILWAY WAREHOUSES
INTO PUBLIC USE STRUCTURES AS PART OF THE URBAN ENGINEERING GRADUATE STUDIES
SYLLABUS AT THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING OF THE RIJEKA UNIVERSITY ……………  905

 

Branislav Milić
Graditeljsko i hidrotehničko naslijeđe Vojvodine / Built and Hydrotechnical
Heritage in Vojvodina ……………………………………………………………………………  925

Darja Radović Mahečić
Conrad Zschokke i povijest uspješne građevinske tvrtke (1867.–2003.) / Conrad Zschokke and the History of a Successful Construction Company (1867–2003) ……………………………………….  949

Tuga Tarle
Brendiranje Rijeke – Model muzeja iseljeništva i središta globalnih migracija u
Rijeci / Branding of Rijeka – Model of the Museum of Emigration and the Centre
of Global Migrations in Rijeka ………………………………………………………………..  951

FOTOGRAFSKA PRIČA 2012. / PHOTO STORY 2012 ………………………..  963