Conference 2010.

4th INTERNATIONAL CONFERENCE OF INDUSTRIAL HERITAGE

Main topic:

THE CITY OF RIJEKA AND ITS SHIPBUILDING HERITAGE
yesterday – today – tomorrow

held at the Maritime and Historical Museum of the Croatian Littoral, Rijeka, Croatia, 21st to 23rd April 2010

Organizer: Pro Torpedo, Rijeka

In cooperation with: The City of Rijeka, Ministry of Culture of Repuplic of Croatia, University of Rijeka

Kazalo / TABLE OF CONTENTS

Impressum

Riječ predsjednice Udruge Pro Torpedo………………………………………………………………………………. 11

Riječ urednika…………………………………………………………………………………………………………………. 13

RIJEKA I BRODOGRAĐEVNO NASLIJEĐE: jučer – danas – sutra
The City of Rijeka and its Shipbuilding Heritage: Yesterday – Today – Tomorrow

Rajko Grubišić, Zdenko Barišić …………………………………………………………………………………….. 17
ČASOPIS BRODOGRADNJA – ŠEZDESET GODINA PRATI RIJEČKU BRODOGRADNJU /
Brodogradnja Journal – Keeping Abreast of Rijeka’s Shipbuilding Industry for Sixty Years

Andrej Korbar …………………………………………………………………………………………………………………………. 19
BRODARSKI INSTITUT ZAGREB – NOSITELJ TEHNIČKOG RAZVOJA SUVREMENIH DIZEL-ELEKTRIČNIH PODMORNICA / Brodarski Institute Zagreb – at the Forefront of Technical Advancement in Diesel-Electric Submarines

Bruno Čalić ………………………………………………………………………………………………………………………………. 47
RIJEČKA BRODOGRADNJA JUČER – DANAS – SUTRA. OSVRT NA DOPRINOS ISTAKNUTIH LJUDI NAŠEG KRAJA /
Ship building in Rijeka Yesterday-Today-Tomorrow. Overview of the Contribution Given by the Prominent People from our Region

Iva Sorta-Bilajac …………………………………………………………………………………………………………49
PROF. LEOPOLD SORTA – ZNANSTVENIK, UMJETNIK, ALI NADASVE UČITELJ
(Sušak, 1891. – Zagreb, 1956.) / Prof. Leopold Sorta – scientist, artist, but above all, a teacher

Danijel Frka ………………………………………………………………………………………………………………. 63
OLUPINE (NALAZI) NOVOVJEKIH BRODOVA U JADRANSKOM PODMORJU /  Adriatic Wrecks

Sandra Norman …………………………………………………………………………………………………………. 77
UNDERWATER SHIPWRECKS – FLORIDA’S LEADERSHIP IN PRESERVATION, INTERPRETATION AND TOURISM / Podvodne olupine – Florida kao predvodnik u očuvanju, interpretaciji i turizmu

Nikolaus A. Sifferlinger, Miljenko Smokvina ………………………………………………………………. 79
COLLISION IN RIJEKA HARBOUR – THE LOSS OF IKA ON 21 SEPTEMBER 1897 /
Tragedija u riječkoj luci – gubitak broda Ika, 21. rujna 1897.

Tamás Balogh …………………………………………………………………………………………………………….. 85
HUNGARIAN AND CROATIAN CIVIL AND MILITARY DIVING TEAM RETURNING
TO THE WRECK OF THE SZENT ISTVÁN BATTLESHIP IN 2008 /
Povratak mađarskog i hrvatskog tima civilnih i vojnih ronilaca na olupinu bojnog broda Szent István 2008.

Tea Mayhew, Robert Mohović …………………………………………………………………………………….. 89
NEMATERIJALNA BRODOGRADITELJSKA BAŠTINA / Intangible Shipbuilding Heritage

Zvonimir Freivogel ……………………………………………………………………………………………………… 105
TÁTRA, HUSZÁR & CO. – GRADNJA RAZARAČA I TORPILJARKI U RIJEČKIM BRODOGRADILIŠTIMA / Tátra, Huszár & Co. – Building Destroyers and Torpedo Boats in the Shipyards of Rijeka

Mihály Krámli …………………………………………………………………………………………………………….. 127
THE TWO BATTLESHIPS THAT WERE NEVER BUILT IN RIJEKA – THE “IMPROVED TEGETTHOFF-CLASS” AND THE GANZ-DANUBIUS / Dva bojna broda koja nikad nisu izgrađena u Rijeci – “poboljšana klasa Tegetthoff (Ersatz Monarch)” i Ganz-Danubius

Miljenko Smokvina ……………………………………………………………………………………………………… 149
BRODOGRAĐEVNA DJELATNOST RIJEČKE TVORNICE TORPEDA /  Shipbuilding Activity in Rijeka’s Torpedo Factory

Emese Lilla Nehéz ……………………………………………………………………………………………………….. 197
SHIPBUILDING HERITAGE OF YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW –
HUNGARIAN SHIPYARD AND CRANE FACTORY /
Brodograđevna baština jučer, danas i sutra – mađarsko brodogradilište i tvornica dizalica

Irvin Lukežić ……………………………………………………………………………………………………………… 199
NEKI PODACI O DJELATNOSTI RIJEČKIH BRODOGRADITELJA IZ 19. STOLJEĆA /  Some Facts about the Activity of 19th Century Shipbuilders in Rijeka

John Robinson ……………………………………………………………………………………………………………. 217
RECENT INITIATIVES IN SHIP PRESERVATION IN THE UNITED KINGDOM /  Najnovije inicijative za očuvanje brodova u Ujedinjenom Kraljevstvu

Nikolina Radić Štivić ………………………………………………………………………………………………….. 231
PREGLED DOSADAŠNJIH AKTIVNOSTI GRADA RIJEKE U SKLOPU PROVEDBE PROGRAMA ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNOG DOBRA M/B GALEB /  Survey of the past activities of the City of Rijeka within the scope of the Programme  for protection and preservation of M/V Galeb as cultural good

András Margitay-Becht, György Ákos ……………………………………………………………………….. 243
PRESERVATION OF OLD SHIPS – RECONSTRUCTION OF SMS MONITOR LEITHA  OF 1872 / Očuvanje starih brodova – rekonstrukcija monitora SMS Leitha iz 1872.

Stanislav Južnič …………………………………………………………………………………………………………. 257
GRUBER’S BOATS AND ARGONAUTS /
Gruberovi brodovi i Argonauti

Theodor de Canziani ………………………………………………………………………………………………….. 271
BARK BAN MAŽURANIĆ /
Ban Mažuranić Barque

Helmut W. Malnig ……………………………………………………………………………………………………… 285
PARTICULAR DESIGN FEATURES OF THE WORLD’S FIRST AIR-CUSHION CRAFT  K.U.K. LT.CDR. MÜLLER VON THOMAMÜHL / Osobitosti projekta prvoga svjetskog plovila na zračnom jastuku c. i kr. poručnika bojnog broda Müllera von Thomamühla

William Klinger ………………………………………………………………………………………………………….. 287
ROBERT LUDVIGOVICH BARTINI – A SOVIET CHIEF AIRCRAFT DESIGNER
FROM RIJEKA /
Robert Ludvigovich Bartini – glavni sovjetski konstruktor zrakoplova iz  Rijeke

Niko Cvjetković ………………………………………………………………………………………………………….. 299
ŠKOLSKI BRODOVI POMORSKE ŠKOLE BAKAR /
Training Ships of the
Nautical School in Bakar

Luciano Keber ……………………………………………………………………………………………………………. 313
ŠKOLSKI JEDRENJAK KRALJICA MORA /
Sail Training Ship Kraljica mora

Josip Vretenar ……………………………………………………………………………………………………………. 329
PODMORNICE U PULSKOM POMORSKOM ARSENALU DO KRAJA PRVOGA SVJETSKOG RATA / Submarines in the Arsenal of Pula during World War I

Zoran Kirchofer …………………………………………………………………………………………………………. 347
KONZERVIRANJE i RESTAURIRANJE DŽEPNE PODMORNICE CB-20 /  The Conservation and Restoration of the cb-20 Midget Submarine

Sandra Norman ………………………………………………………………………………………………………….. 349
 “DAMN THE TORPEDOES – FULL STEAM AHEAD!”  THE CHANGING NATURE OF TORPEDOES AND MINES DURING THE AMERICAN CIVIL WAR / “Dovraga i torpeda – punom parom naprijed!”  Promjenjiva priroda torpeda i mina u Američkome građanskom ratu

Goran Pernjek, Dinko Zorović ……………………………………………………………………………………. 351
SALVACOSTE / The Salvacoste

Achille Rastelli …………………………………………………………………………………………………………… 363
THE ORIGINS OF ITALIAN MOTOR TORPEDO BOATS / Podrijetlo talijanskih motornih torpednih čamaca

Sonja Jurković, Sanja Gašparović ………………………………………………………………………………. 367
RIJEČKA BRODOGRAĐEVNA BUDUĆNOST / The Future of Shipbuilding in Rijeka

Nana Palinić ………………………………………………………………………………………………………………. 379
ARHITEKTONSKA BAŠTINA BRODOGRADILIŠTA DANUBIUS
/ GANZ-DANUBIUS / CANTIERI NAVALI DEL QUARNARO / 3. MAJ
 /
The Architectural Heritage of Danubius / Ganz-Danubius / Cantieri Navali del Quarnaro /
3. Maj
 Shipyard

Daina Glavočić ………………………………………………………………………………………………………….. 403
EX VOTO SLIKE POMORACA U ZAVJETNOJ KAPELI MARIJINA SVETIŠTA
NA TRSATU / Sailors’ Ex-Voto Paintings in the Votive Chapel of the Sanctuary
of Our Lady of Trsat

Rhea Ivanuš ………………………………………………………………………………………………………………. 417
BRODOGRAĐEVNO NASLIJEĐE NA FOTOGRAFIJAMA U HRVATSKOM
POVIJESNOM MUZEJU / Shipbuilding Heritage on the Photographs in the
Croatian History Museum

Luciano Keber ………………………………………………………………………………………………………….. 433
BRODOMAKETARSTVO – BRODOMODELARSTVO / Scale Ship Building – Ship
Model Building

Nikša Mendeš ……………………………………………………………………………………………………………. 445
PLOVIDBE RIJEČKIH JEDRENJAKA U DRUGOJ POLOVICI 19. STOLJEĆA /
Voyages of Sailing Ships from Rijeka in the Second Half of the 19th Ct.

Brigitta Mader ………………………………………………………………………………………………………….. 463
MARITIME SECTION ON THE FIRST ISTRIAN REGIONAL EXHIBITION
IN KOPER IN 1910 / Pomorska sekcija na Prvoj istarskoj regionalnoj izložbi
u Kopru 1910.

Julije Karminski ……………………………………………………………………………………………………….. 465
VIŠE OD 280 GODINA BRODOGRADILIŠTA KRALJEVICA /
Kraljevica Shipyard Over 280 Years of History

Danijel Frka ……………………………………………………………………………………………………………… 469
SZENT ISTVÁN – NESRETNI BOJNI BROD / Szent István – the Ill-Fated Battleship

Nikolaus A. Sifferlinger …………………………………………………………………………………………….. 471
TEHNIČKI ASPEKTI BRZIH KRSTARICA HELGOLAND I NOVARA, KOJE SU  IZGRAĐENE U RIJECI / Construction and Technical Aspects of the Helgoland and  the Novara, Fast Cruisers Built in Rijeka

Jakov Karmelić ………………………………………………………………………………………………………… 473
BROD JE ČOVJEK, ČOVJEK JE BROD / Ship is Man, Man is Ship

OPĆE TEME/General Topics

Wolfgang Ebert ……………………………………………………………………………………………………….. 483
WHAT IS ERIH? / Što je ERIH?

Francesco Calzolaio …………………………………………………………………………………………………. 485
CATHEDRALS OF THE SEA ON THE TRAIL OF THE INDUSTRIAL
ARCHEOLOGICAL CATHEDRALS ALONG THE SEAS COAST / Katedrale mora –
na tragu katedrala industrijske arheologije duž morske obale

Sonja Ifko ………………………………………………………………………………………………………………… 491
DEVELOPMENT POTENTIAL AND INTERPRETATION OF THE HERITAGE
OF ABANDONED INDUSTRIAL AREAS /Razvojni potencijal i interpretacija
baštine napuštenih industrijskih područja

Sanja Šaban ……………………………………………………………………………………………………………… 503
PLANIRANJE PROSTORA U OKVIRU NOVE METODOLOGIJE (MILU) NA
PRIMJERIMA PRENAMJENE LUČKIH I INDUSTRIJSKIH POGONA /
Physical Plannin in the Framework of the New MILU Methodology –
Redevelopment Examples of Port Facilities and Industrial Plants

Vesna Mikić ……………………………………………………………………………………………………………… 519
INTERVENCIJE NA INDUSTRIJSKOJ BAŠTINI ZAGREBA UNUTAR PEDAGOŠKIH PROGRAMA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA U ZAGREBU / Redevelopment
of Zagreb’s Industrial Heritage within the Curricula of the Faculty of Architecture in Zagreb

Claudia Reck ……………………………………………………………………………………………………………. 537
RESTORATION AND REHABILITATION OF LARGE SCALE CONCRETE OBJECTS EXAMPLES OF INDUSTRIAL CONCRETE STRUCTURES AS LISTED
MONUMENTS IN SAARLAND AND THE SAAR-LORRAINE-LUXEMBOURG AREA / Obnova i sanacija velikih betonskih objekata
Primjeri industrijskih betonskih struktura koje se nalaze na popisu spomenika u pokrajini
Saarland i području Saar-Lorraine-Luxembourg

Axel Böcker ……………………………………………………………………………………………………………… 545
RESTORATION AND REHABILITATION OF LARGE SCALE CONCRETE OBJECTS – EXAMPLES AT THE WORLD HERITAGE SITE VÖLKLINGEN / Obnova i sanacija
velikih betonskih objekata – primjeri iz Völklingena, mjesta na popisu svjetske baštine

Sonja Ifko, Sara Štremfelj ………………………………………………………………………………………… 557
RE-USE OF THE URBAN DEGRADED AREA OF THE ABANDONED TEXTILE
COMPLEX INTEKS IN KRANJ / Prenamjena degradiranoga urbanog područja napuštene tvornice tekstila Inteks u Kranju

Biserka Dumbović Bilušić ………………………………………………………………………………………… 567
PRENAMJENA I TRANSFORMACIJA INDUSTRIJSKE BAŠTINE NA PRIMJERU NEKADAŠNJE TEKSTILNE INDUSTRIJE ZIVT U ZABOKU / Methods of Industrial
Heritage Conversion/Transformation: the Example of the Former Textile Industry in Zabok

Ljiljana Šepić ………………………………………………………………………………………………………….. 587
KOMPLEKS VARTEKSA U VARAŽDINU – OD TIVARA DO VARTEKSA I
DALJE – MOGUĆI SCENARIJ ZA 21. STOLJEĆE / The Varteks Complex in
Varaždin From Tivar to Varteks and beyond – Possible 21st Century Scenario

Željka Čorak …………………………………………………………………………………………………………… 599
TVORNICA ŠEVČIK U ZAGREBU – PRIJEDLOG ZA ZAŠTITU /
Ševčik Factory in Zagreb – Preservation Proposal

Nataša Jakšić, Karin Šerman …………………………………………………………………………………… 601
TRANSFORMATORSKE STANICE JURJA DENZLERA IZ 1946. GODINE /
Juraj Denzler’s Substations from 1946

Marko Grgur Ivanković …………………………………………………………………………………………… 621
FOTO-GRAFIČKI PRIKAZI INDUSTRIJSKE BAŠTINE NA PODRUČJU SLAVONIJE
I BARANJE / Photo and Graphic Representations of Industrial Heritage in the Area of
Slavonia and Baranja

Kornelija Pacanović Zvečevac ………………………………………………………………………………….. 623
BARANJSKE PUSTARE – JEDAN DRUKČIJI OBLIK INDUSTRIJSKE
ARHITEKTURE / Pustaras of Baranja – a different form of industrial architecture

Ines Ambruš …………………………………………………………………………………………………………….. 633
ĐURĐENOVAC – COMPANY TOWN / Company Town – Đurđenovac

Darja Radović Mahečić, Ivana Haničar Buljan …………………………………………………………. 653
VILA NEUSCHLOSS U ĐURĐENOVCU – EPICENTAR I NAJREPREZENTATIVNIJA ARHITEKTURA INDUSTRIJSKOG NASELJA / Neuschloss Villa in Đurđenovac –
Focal Point and Most Representative Example of Industrial Town Architecture

Snježana Klarić Čuljak …………………………………………………………………………………………….. 667
INDUSTRIJSKA BAŠTINA BELIŠĆA / The Industrial Heritage of Belišće

Sanja Lončar-Vicković, Matko Anić, Dina Stober ……………………………………………………… 687
KOMPLEKS TVORNICE ŠEĆERA U OSIJEKU / Sugar Factory In Osijek

Antonija Mlikota ………………………………………………………………………………………………………. 699
ZADAR: POVIJEST LUKE I ZADARSKIH ARSENALA / Zadar: History of its
Port and Arsenals

Zlatko Karač ……………………………………………………………………………………………………………. 701
PLANIRANI NOVOUTEMELJENI INDUSTRIJSKI GRADOVI U
HRVATSKOJ IZMEĐU DVAJU SVJETSKIH RATOVA: BOROVO – UBLE –
RAŠA – PODLABIN / Newly Established Planned Company Towns
in Croatia between the Worl Wars: Borovo – Uble – Raša – Podlabin

Julija Lozzi Barković, Ketrin Milićević Mijošek ………………………………………………………… 715
KOROMAČNO – TVORNICA CEMENTA – PRVI PLANIRANI INDUSTRIJSKI GRAD
U LABINŠTINI /Koromačno Cement Plant / The First Planned Industrial Town in Labinština

Velid Đekić ……………………………………………………………………………………………………………….. 729
RIJEČKA NAFTAŠKA BAŠTINA – PRIJEDLOZI ZAŠTITE / Petroleum Heritage
of Rijeka – Preservation Proposals

Nana Palinić ……………………………………………………………………………………………………………… 769
KAZALIŠTA I SCENSKI PROSTORI U SKLOPU DRUŠTVENIH DOMOVA – DOPOLAVORA – RIJEČKIH INDUSTRIJSKIH PODUZEĆA / Theatres and Theatrical
Venues within Community Centres – Dopolavoros – of Rijeka’s Industrial Companies

Olga Magaš ………………………………………………………………………………………………………………. 787
SPORTSKO-REKREACIJSKE GRAĐEVINE U ERI INDUSTRIJALIZACIJE
RIJEKE / Sports and Recreational Buildings in Rijeka’s Industrialisation Period

Rifat Kulenović ………………………………………………………………………………………………………… 807
STARE HIDROELEKTRANE U SRBIJI / Old Power Stations in Serbia

FOTOGRAFSKA PRIČA 2010. / Photo Story 2010 …………………………………………………… 809