Conference 2014.

6th INTERNATIONAL CONFERENCE OF INDUSTRIAL HERITAGE

Main topic:

MAN AND INDUSTRY

with emphasis on the historical experience of the man in the industry

Rijeka, Croatia, 24th – 25th April 2014

Organizers: Pro Torpedo, Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka

In cooperation with: University of Rijeka, The City of Rijeka, Ministry of Culture of Repuplic of Croatia, Primorsko Goranska County

Kazalo / TABLE OF CONTENTS

Impressum

Daina Glavočić
Riječ dobrodošlice…………………………………………………………………………………………………………….. 6
Welcoming Speech……………………………………………………………………………………………………………. 7

Julija Lozzi-Barković
Čovjek i industrija…………………………………………………………………………………………………………….. 8
The Man and the Industry………………………………………………………………………………………………… 10

PROGRAM KONFERENCIJE …………………………………………………………………………………………….  12

PROGRAMME of the conference …………………………………………………………………………….  14

ZBORNIK SAŽETAKA / COLLECTION OF SUMMARIES ……………………………………………….  23

Petra Ambrušová ………………………………………………………………………………………………………………….  25
Škola rada – škola života / School of Work – School of Life

Zrinka Barišić Marenić, Ljiljana Šepić  ………………………………………………………………………………….  26
Odnos prema industrijskom nasljeđu na primjeru recentnih devastacija u Zagrebu /
Relationship Towards Industrial Heritage: an Example of Recent Devastations in Zagreb

Eva Belláková  ………………………………………………………………………………………………………………………  28
Nasljeđe fenomena Bat’a u industrijskom gradu Svitu / The Legacy of the Phenomenon in
the Industrial Town of Svit

Aleksandra Berberih-Slana …………………………………………………………………………………………………..  29
Tvornica Maribor / Factory Maribor

Maja Bilušić, Biserka Dumbović Bilušić, Nenad Lipovac ………………………………………………………..  30
Očuvanje identiteta povijesnog industrijskog krajolika – proizvodnja u zadanostima kulturnog dobra / Preservation of the Identity of a Historic Industrial Landscape – Production within the Framework of a Cultural Heritage

Dubravka Božić Bogović ……………………………………………………………………………………………………….  32
Odnos Katoličke Crkve prema radu i slobodnom vremenu na primjeru biskupija u istočnoj Hrvatskoj u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća / Attitude of the Catholic Church towards Work
and Free Time as Seen in the Dioceses in Eastern Croatia in the 18th and First Half of the
19th Century

Alan Braun, Luka Tomić ………………………………………………………………………………………………………  33
Radničko stanovanje u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće / Workers’ Habitation in
Zagreb at the Turn of the 19th and 20th Century

Matea Butković …………………………………………………………………………………………………………………….  34
Diskriminacija pri zapošljavanju i nedovoljno uključivanje crnaca u tržište rada u Sjedinjenim Američkim Državama tijekom Drugoga svjetskog rata / Discrimination in Employment and Insufficient Inclusion of African Americans into the Work Market in the U.S.A. During
World War II

Mirko Butković …………………………………………………………………………………………………………………….  35
Knjiga Stapni parni strojevi Zvonka Elčića kao inspiracija za prikaz korištenja i proizvodnje
parnih lokomotiva u Hrvatskoj / The Book “Piston Steam Engines” by Zvonko Elčić as an Inspiration for the Presentation of the Use and Production of Steam Locomotives in Croatia

Lidija Butković Mićin ……………………………………………………………………………………………………………  36
Prostorni razvoj tvornice Vulkan tijekom 1940-ih i 1950-ih godina / Spatial Development
of the Vulkan Factory During the 1940s and 1950s

Diana Car-Pušić……………………………………………………………………………………………………………………. 37
Novi pristup upravljanju ljudskim resursima i organizacijama u uvjetima reindustrijalizacije Hrvatske / A New Approach to the Management of Human Resources and Organizations in
the Conditions of Reindustrialization of Croatia

Francesca Castanò………………………………………………………………………………………………………………… 38
Olivettijevo iskustvo u južnoj Italiji / The Olivetti Experience in Southern Italy

Dijana Cerovski ……………………………………………………………………………………………………………………  39
O fenomenu sakupljanja: zašto, kako i tko sakuplja u slovenskim tvornicama /
On the Phenomenon of Collecting: The Why, How and Who of Collecting in Slovenian Factories

Niko Cvjetković ……………………………………………………………………………………………………………………. 40
Slika vrijedi tisuću riječi, a film? Sačuvani filmski zapis o školskome brodu Vila Velebita /
An Image is Worth a Thousand Words, How About a Film? A Preserved Film Recording of
the “Vila Velebita” School Ship

Vlatko Čakširan …………………………………………………………………………………………………………………..  41
Metalurški kombinat Željezara u kulturnom životu grada Siska 1945. – 1990. / Metallurgical
Plant “Ironworks” in the Cultural Life of the City of Sisak 1945 – 1990

Theodor de Canziani …………………………………………………………………………………………………………….  42
Fiumei Epito Reszvenytarsasag – Centocelle – Vizije i realizacije / Fiumei Epito
Reszvenytarsasag – Centocelle – Visions and Realizations

Jelena Dunato ………………………………………………………………………………………………………………………  44
Lica industrijalaca – četiri portreta iz Tvornice papira u Muzeju grada Rijeke / Faces of Industrialists – Four Portraits from the Paper Mill in the City Museum of Rijeka

Velid Đekić …………………………………………………………………………………………………………………………..  45
Riječki slučaj: Rafinerija šećera u Rafineriji nafte / The Rijeka Case: Sugar Refinery inside
the Oil Refinery

Romana Fialová ……………………………………………………………………………………………………………………  47
Industrija u gradu Uzhgorodu između dva rata: utjecaj na grad i lokalno stanovništvo /
Industrial Companies in Uzhgorod Between the Two World Wars: Their Impact on the
City and the Local Population

Bernard Franković ……………………………………………………………………………………………………………….  48
Parno postrojenje drvne industrije Brinje (1940.) / Steam Engine of the Timber Industry
Brinje (1940)

Bernard Franković ……………………………………………………………………………………………………………….  49
Stapni parni strojevi ključni su čimbenici prve industrijske revolucije / Piston Steam Engines
and Their Key Role in the First Industrial Revolution

Anna Gallo …………………………………………………………………………………………………………………………..  50
Kultura održivosti i održivi projekt Adriana Olivettija / The Culture of Sustainability and the Adriano Olivetti Sustainable Project

Daina Glavočić ……………………………………………………………………………………………………………………..  51
Rad i radnici u umjetnosti riječkog područja / Work and Workers in the Art of the Rijeka Area

Ivana Golob, Ivana Lučić, Kristina Pandža ……………………………………………………………………………  52
Projekt – Dokumentiranje industrijske prošlosti: svjedočanstva / Project – Documenting the Industrial Past: Testimonies

Diana Grgurić, Ania Škrobonja …………………………………………………………………………………………….  54
Riječke tabacchine i sartine u popularnoj glazbi Rijeka’s tabacchinas and sartinas in
Popular Music

Aleksandar Homadovski ………………………………………………………………………………………………………  55
Transferi tehnoloških revolucija u fundusu arhitektonskog stvaralaštva / Transfers of
Technological Revolutions in the Foundations of Architectural Creativity

Rhea Ivanuš …………………………………………………………………………………………………………………………  56
Počeci industrijalizacije u Hrvatskoj u vrijeme prve petoljetke / Beginnings of Industrialization
in Croatia at the Time of the First Five-Year Plan

Slađana Josipović Batorek …………………………………………………………………………………………………….  57
Prvosvibanjske proslave u razdoblju socijalističke Jugoslavije / Celebrations of the 1st of May
in the Period of Socialist Yugoslavia

Dragica Jovanović …………………………………………………………………………………………………………………  59
Socijalni dijalog industrijalaca i radnika u Beogradu između dva svjetska rata – studija slučaja Kalmička kolonija u Beogradu / Social Dialogue between Industrialists and Workers in Belgrade between the Two Wars – Case Study of the Kalmyk Colony in Belgrade

Stanislav Jože Južnič …………………………………………………………………………………………………………….  60
Isusovačko obrazovanje radnika u Rijeci i Kranjskoj (200. obljetnica obnove Družbe Isusove) /
Jesuit Education of Workers in Rijeka and Carniola (On the Bicentenary of the Restoration
of the Society of Jesus)

Aleksandar Kadijević ……………………………………………………………………………………………………………  61
Ekspresionizam srpske industrijske arhitekture (1918. – 1941.) kao duhovni i civilizacijski
poticaj / Expressionism of Serbian Industrial Architecture (1918-1941) as a Spiritual and Civilizational Motivation

Silva Kalčić …………………………………………………………………………………………………………………………..  62
Čovjek – radnik u umjetničkim djelima / Man – a Worker in Works of Art

Paul Hardin Kapp ………………………………………………………………………………………………………………..  63
Nematerijalna industrijska baština – karika koja nedostaje / Intangible Industrial Heritage –  The Missing Link

Jakov Karmelić, Ivana Golob ………………………………………………………………………………………………..  65
Tradicionalni lučki obrt u nestajanju / A Fading Traditional Harbour Craft

Emilija Kastelić …………………………………………………………………………………………………………………….  67
Arhitektura: rezultat prepletanja arhitektove osobnosti s društveno-političkom situacijom /
Architecture: The Result of Intertwining the Architect‘s Personality with the Socio-Political Situation

Vlaho Kovačević ……………………………………………………………………………………………………………………  68
Iskustvo i svijest čovjeka moderne industrijske civilizacije: Proces u kojem se modernost realizira
kao društvo / Humanity’s Experience and Consciousness in the Modern Industrial Civilization:
The Process by Which Modernity Takes the Form of Society

Mihály Krámli ………………………………………………………………………………………………………………………  70
Porinuće bojnog broda Szent István prije stotinu godina / The Launching of the Battleship  Szent István One Hundred Years Ago

Julija Lozzi-Barković, Ema Aničić …………………………………………………………………………………………  71
Centar za industrijsku baštinu u Rijeci / Centre for Industrial Heritage in Rijeka

Olga Magaš …………………………………………………………………………………………………………………………..  73
Uloga žene u industrijalizaciji Rijeke / The Role of the Woman in the Industrialization of Rijeka

Ivan MarovićIgor RužićDuje Kalajžić ………………………………………………………………………………..  75
Dokumentiranje graditeljske baštine temeljeno na blizupredmetnom fotogrametrijskom
snimanju / Construction Heritage Documenting Based on Close-Range Photogrammetry

Branko Metzger-Šober ………………………………………………………………………………………………………….  77
UrbEx – nov život zaboravljene graditeljske baštine / UrbEx – a New Life of the Forgotten
Building Heritage

Helena Miljević Pavić, Robert Mohović ………………………………………………………………………………….  79
Život sa sedam kora / Life with Seven Crusts

Matija Nežić ………………………………………………………………………………………………………………………….  80
Socijalni aspekti tvornice na Minjeri / Social Aspects of the Factory on the Minjera

Nana PalinićDomagoj Palinić ………………………………………………………………………………………………  81
Tvornica kemijskih proizvoda u Rijeci / The Factory of Chemical Products in Rijeka

Kristina Pandža……………………………………………………………………………………………………………………. 82
Radnička odmarališta u Fužinama / Workers’ Recreation Centres in Fužine

Snježana Pavičić ……………………………………………………………………………………………………………………  83
Prikazi rada u djelima hrvatskih likovnih umjetnika 1945. – 1950. / Illustrations of work in
the works of art of Croatian visual artists 1945 – 1950

Katarina Peović Vuković ……………………………………………………………………………………………………….  84
Simbolička razmjena u postindustrijskom društvu / Symbolic Exchange in the Post-industrial
Society

Maja Pličanić ………………………………………………………………………………………………………………………..  85
Industrijsko zlatno doba Bosne i Hercegovine / The Industrial “Golden Age” in Bosnia and Herzegovina

Sanja Potkonjak, Tea Škokić ………………………………………………………………………………………………..  86
Proizvodnja kulture: neki aspekti kulturizacije socijalističkih radnika / The Production of
Culture: some Aspects of “Culturalization” of Socialist Workers

Snježana Prijić-Samaržija ……………………………………………………………………………………………………..  87
Što je rad: konceptualni i moralni pristup radu / What is Labour: Conceptual and Moral
Approach to Labour

Sanja Puljar D’Alessio ………………………………………………………………………………………………………….  89
Antropološki uvidi u organizacijsku kulturu brodogradilišta 3. maj / Anthropological
Insights into the Organizational Culture of the “3.MAJ” Shipyard

Danka Radić ………………………………………………………………………………………………………………………..  90
Razvoj trogirske industrije / Development of the Trogir Industry

Darja Radović Mahečić …………………………………………………………………………………………………………  91
Eksperimentalni karakter industrijske arhitekture u Hrvatskoj nakon Drugoga svjetskog rata / Experimental Character of Industrial Architecture in Croatia after World War II

Renata Relja, Ana Jurković ………………………………………………………………………………………………….  93
Splitsko brodogradilište uoči privatizacije: pogled iznutra / The Split Shipyard on the Eve of Privatization: a View from Inside

Barbara Riman …………………………………………………………………………………………………………………….  94
Radne migracije slovenskog stanovništva prema industrijskim postrojenjima u Rijeci,  s posebnim osvrtom na tvornicu Torpedo / Working Migrations of the Slovenian Population Towards Industrial Plants in Rijeka, with Special Reference to the Torpedo Factory

Jasna Rotim Malvić, Luka Malvić …………………………………………………………………………………………  95
Djelovanje i uloga ustanove Dopolavoro između dva svjetska rata u Rijeci / Activity and Role
of the Institution Dopolavoro in Rijeka between the Two World Wars

Luka Skansi …………………………………………………………………………………………………………………………  96
Ostaci ekonomskog čuda / The Remnants of a Miracle

Miljenko Smokvina ………………………………………………………………………………………………………………  97
Ljudi iza riječkog Torpeda / People behind the Torpedo in Rijeka

Sven SorićBojana Bojanić Obad ŠćitarociTamara Marić …………………………………………………….  99
Redefinicija industrijskog pejzaža Siska / Redefinition of the Industrial Landscape of Sisak

Sagita Mirjam Sunara …………………………………………………………………………………………………………. 101
Obnova i prezentacija Parka skulptura u Sisku: konzervatorske dileme / Renewal and
Presentation of the Sculpture Park in Sisak: Conservator’s Dilemmas

Zoran Sušanj, Ana Jakopec ………………………………………………………………………………………………… 102
Učinci doživljaja (ne)pravde na radnom mjestu / The Effects of the Experience of (in)justice
at the Workplace

Tatjana Šarić ………………………………………………………………………………………………………………………. 103
Mladi u stvaranju „radničke klase” u NRH – školovanje i stručno osposobljavanje /
The Young in the Creation of the “Working Class” in the People’s Republic of Croatia –
Education and Vocational Training

Vesna Šendula JengićJelena Hodak …………………………………………………………………………………… 104
Povratak prirodi s ciljem psihofiziološkog oporavka / Return to Nature for
Psycho-Physiological Recovery

Srđan Škunca …………………………………………………………………………………………………………………….. 105
Planiranje i izgradnja radničkog naselja Brodogradilišta 3. maj i Tvornice motora  Aleksandar Ranković na Zametu u Rijeci, 1947.–1952. / Planning and construction of the  workers’ settlement of the “3. Maj” shipyard and the “Aleksandar Ranković” Engine Factory  on Zamet in Rijeka 1947 – 1952

Emir TrožićEdin Smajić …………………………………………………………………………………………………….. 107
Stogodišnjica male hidroelektrane Jarak-kanal Una u Bihaću / Centenary of a Small Hydro
Power Plant Jarak-kanal Una in Bihać

Edin SmajićEmir Trožić …………………………………………………………………………………………………….. 108
Stanje objekata infrastrukture tračničkog prometa nakon četrdeset godina od ukidanja
devetke (Schmalspurbahnen – Bosnischen Spurweite – 760 mm) / Conditions of Rail
Traffic Infrastructure Facilities After Forty Years Since the Abolition of “Ninths” (Schmalspurbahnen – Bosnischen Spurweite – 760 mm)

Suzana ValentaMartina BrzicaKarla Slavica……………………………………………………………………… 110
Adaptacija industrijske arhitekture u muzejske svrhe / Adaptation of Industrial Architecture
for Museum Purposes

Josip Vretenar …………………………………………………………………………………………………………………….. 111
Razvoj civilnoga zračnog prometa na području južne Istre / The Development of Civilian
Air Traffic in the Area of Southern Istria

Dinko Zorović …………………………………………………………………………………………………………………….. 113
Školovanje pomoraca u Rijeci / The Education of Seamen in Rijeka